Siirry sisältöön

Jami on aktiivinen hanketoimija alueella. Hankkeiden avulla Jamissa on kehitetty oppimisympäristöjä ja koulutuksia sekä alueen elinkeinotoimintaa ja tehty laajaa verkostoyhteistyötä. Esimerkiksi Opetushallituksen rahoittamissa verkostohankkeissa on parannettu luonnonvara-alan vetovoimaa ja pitovoimaa sekä työturvallisuutta ja kehitetty verkko-opetusta ja digitaitoja yhdessä muiden oppilaitosten kanssa.

Erilaisissa EU-rahoitteisissa hankkeissa on edistetty muun muassa lähiruoan tuotantoa, Green Care -toimintaa ja palvelujen tuottamista sekä robotiikan liikkuvan oppimisympäristön kehittämistä alueella.

HUBI25 yhteisöllinen työtila ja STUDIOH25

Osoitteeseen Hoiskontie 25 Alajärvelle rakentuu yhteisöllinen työtila. Paikkariippumaton työ on yleistynyt. Korona-ajan etätyösuositukset vauhdittivat kehitystä. Etätyö lisääntyy voimakkaasti myös maaseutualueilla. Etätyön tekemisestä Alajärvellä halutaan tehdä houkuttelevaa. Nyt panostetaan tekemisen puitteisiin ja mahdollisuuksiin. Hoiskontie 25 on jo ennestään ollut osaamisen keskus. HUBI25ssä kehitetään yhdessä toimintaa vähän lisää ja muokataan osa tiloista sopiviksi etätöiden tekemiseen. Maaliskuussa 2023 on viralliset HUBI25 avajaiset. Myös STUDIOH25 rakentuu vuoden aikana täyteen mittaansa.

HUBI25 ja STUDIOH25 toimivat alustana kohtaamisille ja uuden oppimiselle. Syntyy uusia yhteistyökumppanuuksia ja innovaatioita, uusista kuvioista uutta liiketoimintaa. STUDIOH25ssa kiteytetään ja ratkaistaan yritysten digitalisaation tarpeita, mahdollistetaan eteneminen digisti maailmalle. Yritykset voivat hyödyntää paikkariippumatonta rekrytointia ja saada buustia toimintaan etärekrytoinneilla. Alueen asukkaille yhteisöllinen työtila tuo mahdollisuuden opiskella, kehittyä valitsemallaan alalla ja työllistyä etänä. Alueellinen osaamiskeskus vastaa osaamistarpeisiin ja parantaa myös osaavan työvoiman saatavuutta.

Toteutus yhteistyössä Järviseudun koulutuskuntayhtymä, Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja Aisapari ry kukin omalla panoksellaan sekä Etelä-Pohjanmaan liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahalla.

Vihreä Pilotti – Grön Pilot

OPH:n rahoittamassa, Vuoksin, JAMIn ja YrkesAkademin yhteisessä Vihreä Pilotti -hankkeen tavoitteena on kehittää luonnonvara-alan oppimisympäristöjen kestävää kehitystä Agenda 2030- tavoitteiden mukaisesti toteuttamalla vastuullisen ruokajärjestelmän ja kestävän luonnonvaratalouden pilotointia oppilaitosverkostossa. Oppilaitosten erityisosaaminen tuodaan esille hankkeessa vuorotteluperiaatteella ja hyödynnetään sidosryhmien asiantuntijaosaamista vertaisoppimisen kautta hankkeessa järjestetyissä webinaareissa. Hanketta hallinnoi Vuoksi.

Hankkeen tavoitteisiin vastataan integroimalla kestävän kehityksen ideologia konkreettisemmaksi osaksi luonnonvara-alan toisen asteen koulutusta. Toimintaa kehitetään pilotoimalla opetusympäristöä, jossa oppilaitokset aktivoituvat verkostona tuomalla erityisosaamistaan esille ja kokoamalla verkostojensa kautta asiantuntijoita jakamaan olemassa olevaa osaamistaan. Hankeyhteistyökumppanit ottavat vastuuta omista teemakuukausistaan, jonka aikana kerätään kestävään kehitykseen liittyvää materiaalia, sekä tuodaan niitä esille verkostoissa. Teemakuukauden aikana osatoteuttaja järjestää kaikille avoimen webinaarin, jossa malliopitaan käsiteltävästä aiheesta. Hankkeen tarkoituksena on koota toisen asteen koulutukseen soveltuvaa tietoa hiilineutraalista alkutuotannosta, kestävästä ruoka- ja ympäristökasvatuksesta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 103 500 euroa, josta OPH:lta myönnetty rahoitusosuus on 90 prosenttia (93 150 euroa).

Yhteyshenkilöt ja lisätiedot:

Aana Vainio, hankekoordinaattori, aana.vainio@jamin.fi, 040 809 6829

Opiskelijan äänellä – Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus

Jami on mukana OPH:n rahoittamassa Opiskelijan äänellä -hankkeessa. Hankkeessa on mukana 17 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joista hankkeen koordinoijana toimii Suomen Diakoniaopisto.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2023–30.4.2025.

Hankkeen painopisteet ovat

  • 1) opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistoiminnan vahvistaminen
  • 2) oppilaitosyhteistyön hyvinvoinnin tukeminen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi
  • 3) opiskelijoiden arjenhallintataitojen vahvistaminen
  • 4) hyvinvointijohtamisen kehittäminen.

Jamin painopisteet hankkeessa ovat 1 ja 2. Tavoitteina on ensimmäisen teeman osalta lisätä opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia oppilaitoksen kaikessa toiminnassa sekä valmentaa opiskelijoita osaamisidentiteettiajatteluun osana opinto- ja uraohjausta. Toisen teeman osalta tavoitteina on oppilaitoksen ohjauksen ja tuen toimintakulttuurin kokonaisvaltainen kehittäminen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja keskeyttämisten vähentämiseksi sekä opettajien valmentaminen osaamisidentiteettiajatteluun, holistisen ohjauksen malliin, saavutettavuuteen sekä ammatillisen koulutuksen inkluusioon.

Yhteyshenkilöt ja lisätiedot:

Aana Vainio, hankekoordinaattori, aana.vainio@jamin.fi, 040 809 6829

Sanna Kalmari, erityisopettaja, sanna.kalmari@jamin.fi, 040 752 2537

Turvevapaa ruokaketju

Etelä-Pohjanmaalla vapautuu runsaasti turvemaata turvetuotannon alasajon vuoksi. Energiaturpeen noston lisäksi on saatu kasvu- ja kuiviketurvetta, joita käytetään ruokaketjussa kasvien kasvatuksessa sekä kuivikkeita erityisesti broileri-, nauta- ja hevostiloilla. Turvetuotannon alasajolla on siten suuri merkitys alueemme talouteen. Koska turve on ollut suuressa roolissa useassa tuotantoketjussa, joudutaan miettimään uusia, kestäviä ja kotimaisia vaihtoehtoja sen tilalle. Tällä hetkellä kotimaisia vaihtoehtoja on heikosti saatavilla.

Turvevapaa ruokaketju -hanke tarkastelee turpeen roolia osana ruokaketjua. Hankkeessa tutkitaan ja selvitetään eri vaihtoehtoja turpeelle, niin kuivikkeen kuin kasvualustan roolissa, tarkastellen koko arvoketjua. Kohteena on biopohjaiset materiaalit. Lisäksi selvitetään, onko turvetuotannosta vapautuvilla alueilla mahdollisuus viljellä kuiviketuotantoon soveltuvia kasveja sekä etsitään uusia materiaaleja esimerkiksi rakennusteollisuuden käyttöön.

Ryhmähankkeessa ovat mukana päätoteuttajana Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy sekä osatoteuttajina Luonnonvarakeskus sekä Järviseudun Koulutuskuntayhtymä. Hankkeessa JAMI vastaa kasvualustakokeiden toteutuksesta JAMI:n Kurejoen toimipisteen vertikaaliviljelmässä. Vertikaaliviljelmässä tehdään useita kasvualustakokeita, joista ensimmäinen aloitetaan toukokuussa. Kasveina kokeissa ovat salaatit ja yrtit. JAMI:n osalta hankkeen toteutusaika alkoi 1.4., jolloin kokoaikaisena kasvihuonepuutarhurina aloitti Hannele Yli-Mannila sekä osa-aikaisena hankekoordinaattorina Maarit Levijoki.

Lisätietoja hankkeesta voi kysyä JAMI:n hankehenkilöiltä (Hannele 040-687 3609 / Maarit 040-522 8230) tai projektipäällikkö Johanna Kiviojalta (040-680 7564). Hankkeen verkkosivu löytyy osoitteesta https://projektit.seamk.fi/turvevapaa-ruokaketju/.

Päätoteuttaja: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2024-30.6.2026

Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan liitto / Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF), Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö sekä toteuttajien omarahoitus

Kokonaisbudjetti: 1 100 903 €

Projektipäällikkö: Johanna Kivioja