Siirry sisältöön

Näyttö vahvistaa osaamisen

Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa näyttö. Näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen.

Jos työpaikalla, jossa opiskelija on oppimassa, on edellytykset näytön järjestämiseen, tilaisuus suunnitellaan yhdessä oppisopimustyönantajan tai koulutussopimuskoulutusta tarjoavan työpaikan edustajan kanssa ja kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).

Näyttö tulee järjestää mahdollisimman pian sen jälkeen, kun opiskelijan katsotaan saavuttaneen ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet. Opiskelija voi osallistua näyttöön osaamisen hankkimistavasta riippumatta. 

Koulutuksen järjestäjä vastaa näytön toteuttamisesta. Näyttö toteutetaan työpaikoilla käytännön työtilanteissa. Perustellusta syystä näyttö voidaan järjestää myös muualla kuin työpaikalla ja tarvittaessa näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla siten, kuin Opetushallituksen tutkinnon perusteissa määrätään. 

Kuka voi arvioida osaamista?

Osaamisen arvioivat koulutuksen järjestäjän nimeämät kaksi arvioijaa, joista toinen on työelämän edustaja ja toinen opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja. 

Arvioijilla tulee olla 

Arvioija ei saa olla esteellisiä suhteessa opiskelijaan, esimerkiksi läheinen tai erityisen hyödyn tai vahingon saaja. 

Koulutuksen järjestäjä perehdyttää työelämää edustavat arvioijat osaamisen arviointiin.