Siirry sisältöön

Opiskelijoiden hyvinvointi edellä – kehitämme opiskeluhuoltoa monialaisesti 

JAMIssa kehitetään tänä vuonna laajasti opiskeluhuoltoa. Käynnissä on kaksi sosiaalista kestävyyttä edistävää hanketta, jotka tähtäävät opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantamiseen ja monialaisen opiskeluhuollon uusien toimintamallien vakiinnuttamiseen. Sosiaalinen kestävyys* on kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, joka mahdollistaa hyvän arjen ja merkityksellisen elämän. Sen ytimenä ovat yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja osallisuus. (*Kuntaliiton määritelmä)

Opiskeluhuolto on kokonaisuus, jossa on mukana JAMIn henkilökunnan lisäksi myös kuntien ja hyvinvointialueen ammattilaisia. Opiskeluhuolto on 1.1.2023 alkaen siirtynyt osin Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Monialaisuudella tarkoitetaan sitä, että työssä ovat mukana opettajien ja ohjaajien lisäksi opiskeluhuollon eri ammattiryhmien edustajat, kuten koulukuraattori, erityisopettaja, kouluterveydenhuoltoja, koulunuorisotyöntekijä ja koulupsyykkari.

Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa

JAMIin kehitetään tänä vuonna yhtenäinen toimintamalli monialaiseen yhteisölliseen opiskeluhuoltoon. Kehittämiseen on saatu hankerahoitusta valtiolta. Monialaisen yhteisöllisen opiskeluhuollon avulla voidaan hyödyntää eri toimijoiden osaamista ja asiantuntemusta. Työssä rakennetaan yhteistä ymmärrystä opiskeluhuollon tavoitteista, sisällöistä, menetelmistä ja työtavoista.

Hanke liittyy osittain myös Lappajärven kunnan opiskeluhuollon kehittämishankkeeseen, josta JAMIille saadaan pedagogisen asiantuntijan työpanosta. JAMIssa panostetaan erityisesti muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien tuen ja ohjauksen kehittämiseen. Heitä on JAMIN opiskelijoista noin 25 prosenttia. Ulkomaalaiset opiskelijat tarvitsevat monenlaista tukea asumiseen, koulumatkoihin ja erilasten tukien hakemiseen.

– Ulkomaalaisille opiskelijoille tullaan tekemään hyvinvointia ja opiskelumotivaatiota kartoittava kysely. Kyselyssä tarkastellaan myös opiskelijan vapaa-ajan viettoa ja sitä, löytyykö mielekästä tekemistä riittävästi, kertoo ulkomaalaisten ryhmänohjaaja Olga Kuznetsova, joka työskentelee Monialaisen yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen -hankkeessa.

Kehittämistyö jatkuu koko vuoden 2023. Alkuvaiheessa henkilöstöä valmennetaan monialaiseen yhteistyöhön. Myös opiskelijoiden osallisuutta halutaan edistää. Osallisuutta** on se, että voi osallistua ja vaikuttaa omiin ja yhteisiin asioihin, tulla kuulluksi omana itsenään, kokea tekemisensä merkityksellisiksi, kuulua itselleen tärkeään ryhmään ja saada kiitosta muilta. Yhteisöllisen opiskeluhuollon** periaatteisiin kuuluu ajatus, että jokaisella oppilaitoksessa työskentelevällä on velvollisuus edistää opiskelijoiden ja koko koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä huoltajien kanssa. (**Määritelmät Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL)

Opiskelijan äänellä

Sanna Kalmari on aloittanut JAMIssa erityisopettajana tammikuussa.

– Järjestän työssäni opiskelijoille oikeanlaista tukea ja vastaan erityisopetuksen järjestelyistä. Teen jatkuvaa yhteistyötä ryhmänohjaajien ja muun opiskeluhuollon kanssa, hän kertoo.

Sanna pääsi heti mukaan opiskelijahuollon kehittämiseen, sillä hän työskentelee oman työnsä ohessa myös juuri alkaneessa Opiskelijan äänellä -hankkeessa, jossa JAMI on mukana yhtenä osallistujana. Hanketta vetää Suomen Diakoniaopisto, ja siinä on mukana yhteensä 17 koulutuksen järjestäjää. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistoimintaa sekä tukea hyvinvointia ja edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Lisäksi hanke pyrkii vahvistamaan opiskelijoiden arjenhallintataitoja. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

– Tarkoituksena on myös saada muilta hankkeessa olevilta oppilaitoksilta hyviä käytänteitä ja jakaa kokemuksia, lisää Sanna.

Opiskelijahuolto kuuluu kaikille

JAMIssa periaatteena on, että huolimatta opintojen vaiheesta, opiskelijan iästä, asuinpaikasta tai kulttuuritaustasta, jokainen opiskelija on tuen piirissä. Kaikki opiskelijat haastatellaan, kun he tulevat JAMIin opiskelemaan. Lisäksi kaikille tehdään terveystarkastus. Tämä on tavallista opiskelijahuollon toimintaa. Monialainen opiskelijahuolto kattaa myös ongelmatilanteet.

– Kannustamme ottamaan yhteyttä HETI, jos tulee murheita. Eikä ole väliä kenelle kertoo: se voi olla ryhmänohjaaja, kuraattori, oma opettaja tai erityisopettaja. Huoliahan voi olla monenlaisia, esimerkiksi oppimisvaikeuksia, joiden taustalla voi olla monia syitä. Ulkomaalaisilla hankaluuksia tuottaa usein kieli, mutta voi olla muitakin haasteita, Sanna sanoo.

Opiskelija voi hakeutua tuen piiriin itse, mutta myös opettajat ohjaavat eteenpäin, jos huomaavat että opiskelijalla on haasteita. Ohjauksia tai avunpyyntöjä voi tulla myös kotiväeltä.

– Ohjeena on keskustella asioista ensin opiskelijan kanssa, jos on vaikka paljon poissaoloja tai koulu ei vaan suju. Opettaja ohjaa sitten tarvittaessa eteenpäin. Opiskelijoilla voi olla myös perhetilanteeseen tai mielialaan liittyviä huolia, Sanna jatkaa.

Tärkeintä on, ettei kukaan jää hankaluuksien kanssa yksin, vaan jokainen saa tarvitsemaansa tukea opiskeluun tai elämänhallintaan.

Kuvateksti: Olga ja Sanna työskentelevät JAMIssa opiskeluhuollon parissa. Työpäivät jakaantuvat eri toimipisteisiin Lappajärvelle, Alajärvelle, Kurejoelle ja joskus Vimpeliinkin. Yhteyttä voi ottaa Wilmassa, sähköpostilla, soittamalla tai WhatsAppissa.

Muut uutiset