Siirry sisältöön

Jami on aktiivinen hanketoimija alueella. Hankkeiden avulla Jamissa on kehitetty oppimisympäristöjä ja koulutuksia sekä alueen elinkeinotoimintaa ja tehty laajaa verkostoyhteistyötä. Esimerkiksi Opetushallituksen rahoittamissa verkostohankkeissa on parannettu luonnonvara-alan vetovoimaa ja pitovoimaa sekä työturvallisuutta ja kehitetty verkko-opetusta ja digitaitoja yhdessä muiden oppilaitosten kanssa.

JAMI on aktiivinen hanketoimija alueellaan. Hankkeiden avulla JAMIssa on kehitetty oppimisympäristöjä ja koulutuksia sekä alueen elinkeinotoimintaa ja tehty laajaa verkostoyhteistyötä. Esimerkiksi Opetushallituksen rahoittamissa verkostohankkeissa on parannettu luonnonvara-alan vetovoimaa ja pitovoimaa sekä työturvallisuutta ja kehitetty verkko-opetusta ja digitaitoja yhdessä muiden oppilaitosten kanssa.

Erilaisissa EU-rahoitteisissa hankkeissa on edistetty muun muassa lähiruoan tuotantoa, Green Care -toimintaa ja palvelujen tuottamista sekä robotiikan liikkuvan oppimisympäristön kehittämistä alueella.

HUBI25 yhteisöllinen työtila ja STUDIO25

Osoitteeseen Hoiskontie 25 Alajärvelle rakentuu yhteisöllinen työtila. Paikkariippumaton työ on yleistynyt. Korona-ajan etätyösuositukset vauhdittivat kehitystä. Etätyö lisääntyy voimakkaasti myös maaseutualueilla. Etätyön tekemisestä Alajärvellä halutaan tehdä houkuttelevaa. Nyt panostetaan tekemisen puitteisiin ja mahdollisuuksiin. Hoiskontie 25 on jo ennestään ollut osaamisen keskus. HUBI25ssä kehitetään yhdessä toimintaa vähän lisää ja muokataan osa tiloista sopiviksi etätöiden tekemiseen. Maaliskuussa 2023 on viralliset HUBI25 avajaiset. Myös Studio25 rakentuu vuoden aikana täyteen mittaansa.

Hubi25 ja Studio25 toimivat alustana kohtaamisille ja uuden oppimiselle. Syntyy uusia yhteistyökumppanuuksia ja innovaatioita, uusista kuvioista uutta liiketoimintaa. Studio25ssä kiteytetään ja ratkaistaan yritysten digitalisaation tarpeita, mahdollistetaan eteneminen digisti maailmalle. Yritykset voivat hyödyntää paikkariippumatonta rekrytointia ja saada buustia toimintaan etärekrytoinneilla. Alueen asukkaille yhteisöllinen työtila tuo mahdollisuuden opiskella, kehittyä valitsemallaan alalla ja työllistyä etänä. Alueellinen osaamiskeskus vastaa osaamistarpeisiin ja parantaa myös osaavan työvoiman saatavuutta.

Toteutus yhteistyössä Järviseudun koulutuskuntayhtymä, Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja Aisapari ry kukin omalla panoksellaan sekä Etelä-Pohjanmaan liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahalla.

Robocont – liikkuva robotiikan oppimisympäristö

RoboCont on Järviseudun ammatti-instituutin toteuttama ja ESR-rahoituksella Etelä-Pohjanmaan alueella toimiva hanke. Hankkeen tavoitteena lisätä tekniikan alan koulutusten vetovoimaa sekä kehittää koulutusta vastaamaan entistä paremmin työelämän tarpeita.

VeTek- ja Robocont- hankkeet muodostavat yhteisen kehitysohjelman, jonka kärkitavoite ja visio on lisätä teknologisten alojen vetovoimaa ja saada osaajia maakuntaan.

Robocont-hankkeessa on rakennettu liikkuva robotiikan sekä AR- ja VR-teknologioiden oppimisympäristö, jota voidaan käyttää ammatillisen koulutuksen tarpeisiin, mutta myös peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden opetukseen sekä yritysten koulutuksiin. Oppimisympäristö on rakennettu puoliperävaunuun, jota voidaan tuoda paikalle sinne, missä koulutusta tarvitaan.

RoboCont on kiertänyt maakunnan yläkouluilla tammikuusta 2021 lähtien ja opettanut yhdeksäsluokkalaisille robotiikan perusteita oppimiskäyttöön sopivilla roboteilla sekä tutustuttanut VR- ja AR- teknologiaan.

Etelä-Pohjanmaan koulut voivat tilata oppimisympäristön koululle sen nettisivuilta https://www.robocont.fi/  eikä se maksa koululle mitään. Hanke toimii aina 31.8.2023 asti.

Yhteyshenkilöt ja lisätiedot:

Projektipäällikkö Toni Poola, toni.poola@jamin.fi, 040 193 6534

Hop Up – kotimaisen humalantuotannon käynnistäminen

Suomalaisen humalan tuotannon käynnistäminen -hankkeessa tavoitteena on lisätä ja kehittää suomalaisen panimohumalan tuotantoa ja siten vastata panimoyrittäjien ja paikallistuotteiden ja lähiruoan kysyntään. Samalla tarjotaan viljelijöille uusia, kannattavia viljelykasveja. Hankkeessa valitaan kemiallisesti oluen tuotantoon parhaimmiksi todetuista suomalaisistahumalakannoista viljelyllisesti parhaat humalat tuotantoon sekä tuotetaan viljelyteknistä tietoa humalankäpyjen tuottamisesta Suomessa. Hanke on alueiden välinen tutkimushanke, joka toteutetaan Lapin ja Etelä-Pohjanmaan alueella sisältäen tutkimustoimia myös Luken Piikkiön koetoiminta-asemalla. Järviseudun ammatti-instituutti (JAMI) on mukana hankkeessa koetilana. Hankkeessa on mukana myös Ammattiopisto Lappia Louella sekä yksityisiä koetiloja ja Luken koeviljelmä Piikkiössä.

JAMIlla perustettiin kesällä 2020 humalatarha. 63 taimen humalatarha edustaa 21 erilaista kotimaista humalakantaa, jotka on valittu Luken tekemissä tutkimuksissa ja tuotettu solukkoviljelmissä taimiksi Luken laboratoriossa. Hankkeen aikana humalatarhaa on hoidettu ja kerätty viljelytietoa ja -kokemuksia sekä tutkittu saatua käpysatoa. Saatua tietoa on levitetty hankeverkostossa ja kehitetty paikallista viljelyneuvontaa varten. Hanke on tarjonnut JAMIlla opetukseen esimerkin erikoiskasvin viljelystä ja osallistumisesta tutkimustoimintaan. Hankkeesta saatua viljelykokemusta viestitään laajasti, ja hankkeella vahvistetaan tutkimuslaitoksen, puutarha- ja maatalousalan oppilaitosten, viljelijöiden ja yrittäjien välistä yhteistyötä.

Hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 – 2020, Etelä-Pohjanmaan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman sekä Lapin alueellisen maaseudun kehittämisstrategian mukainen kehittämishanke. Hanketta rahoittavat Lapin ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 ja Maiju ja Yrjö Rikalan puutarhasäätiö. Hankkeen kokonaisrahoitus on 109 965 euroa, josta ELY-keskusten kautta tulevan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuki on 80 prosenttia. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2020–31.12.2022.

Yhteyshenkilöt ja lisätiedot:

Saara Tuohimetsä, Luke, 029 5322353, saara.tuohimetsa@luke.fi

Henna Latvala, JAMI, 040 3580922, henna.latvala@jamin.fi    

Jarmo Saariniemi, Lappia, 0400 337169, jarmo.saariniemi@lappia.fi

Tienviitat Järviseudun maa- ja puutarhatalouden tulevaisuuteen

Järviseudun ammatti-instituutin (JAMI) ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) yhteisessä Leader

-hankkeessa selvitetään tulevaisuustutkimuksen avulla eri teemoja ja tulevaisuuden mahdollisuuksia alueen maatalous- ja puutarhatuotannon ja alan koulutuksen kehittämiseksi siten, että tuotanto on vastuullista, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa. Hanketta on valmisteltu yhdessä alueen tuottajajärjestöjen, alueen maaseutuelinkeinotoimien ja yrittäjien kanssa. 

Hankkeessa selvitetään tulevaisuustutkimuksen avulla vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia alueen maa- ja puutarhatalouden kehittämiseksi. Tutkimusta tehdään muun muassa asiantuntijahaastattelujen ja työpajojen kautta. Hankkeen tulosten perusteella voidaan suunnata alueen kehittämishankkeita alkavalla ohjelmakaudella sekä kehittää luonnonvara-alan koulutuksen alueellista infrastruktuuria ja sisältöä. Hankkeen tavoitteena on luoda alueelle yrityksiä, koulutusta ja tutkimusta hyödyttävä yhteistyömalli. Hanke toimii monistettavana esimerkkinä yksittäisen maantieteellisen alueen (Etelä-Pohjanmaan Järviseutu) maatalouden ja puutarha-alan kehittymisskenaarioista ja kehittämistarveanalyysistä.

Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 sekä Leader-ryhmän paikallista kehittämisstrategiaa. Hankkeen toteutusaika on 01.03.2020 – 31.12.2021. Hankkeen kokonaisrahoitus on 50 000 euroa. Hanketta rahoittavat Leader AISAPARI ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020.

Yhteyshenkilöt ja lisätiedot:

Kati Räsänen, Luke, kati.rasanen@luke.fi,

Henna Latvala, JAMI, 040 3580922, henna.latvala@jamin.fi

Pitovoimaa luvan opintoihin

JAMI on mukana Opetushallituksen rahoittamassa, valtakunnallisessa Pitovoimaa luvan opintoihin -hankkeessa, jossa tavoitteena on ehkäistä luonnonvara-alan opintojen keskeyttämistä edistämällä opiskelijoiden hyvinvointia ja opintoihin kiinnittymistä. Hankkeen päätoteuttajana ja koordinoijana toimii Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO. Osatoteuttajina ovat Hyria Koulutus Oy, KemiTornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Järviseudun koulutuskuntayhtymä JAMI, Harjun oppimiskeskus Oy, Raahen koulutuskuntayhtymä sekä Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen yhtenä painopisteenä on opintojen aikaisen ohjauksen kehittäminen, jossa keskeisenä teemana on hakeutumisvaiheessa selkeyttää opiskelijoiden kuvaa alan opinnoista ja niiden etenemisestä sekä suorittamisen tavoista. Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen ja opintoihin kiinnittymistä pyritään vahvistamaan uudistamalla toimintamalleja sekä kehittämällä opinto-ohjausta luonnonvara-alan erityispiirteet huomioiden.

JAMIlla hakeutumisvaihetta kehitetään ja opintoihin kiinnittymistä vahvistetaan lisäksi käynnistämällä alumnitoimintaa ja hyödyntämällä sitä markkinoinnissa. Opintoihin kiinnittymistä edistetään myös kehittämällä ja pilotoimalla JAMIlla oppimisvalmiuksia tukevia opintoja (OPVA) erityisesti ulkomaalaisten opiskelijoiden suomen kielen valmiuksien parantamiseksi. Luonnonvara-alojen yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistamisen tavoitteena on muun muassa työntekemisen opinnollistaminen.

Hankkeessa erittäin tärkeänä teemana on myös edistää opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta oikeuteen opiskella, saada ohjausta sekä tukea yksilöllisen tarpeen mukaan. Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, ryhmäytymistä ja yhteisöön kuuluvuutta tuetaan osallistamisen sekä oppilaskuntatoiminnan, yrittäjyystoiminnan ja vapaa-ajan toiminnan kehittämisen kautta. Lisäksi tehdään yhteistyötä alueen nuoristoimen ja eri järjestöjen ja sidosryhmien kanssa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 371 000 euroa, josta OPH:n rahoitusosuus on 75 prosenttia. Hankkeen toteutusaika on 15.12.2020–20.6.2022.

Yhteyshenkilöt ja lisätiedot:

Satu Ahopelto, maatalousalan tuntiopettaja, satu.ahopelto@jamin.fi, 044 4657 152

Henna Latvala, koulutusalajohtaja, henna.latvala@jamin.fi, 040 3580 922

Turvallisuuskulttuurin kehittäminen ja johtaminen luonnonvara-alan koulutuksessa

Opetushallituksen rahoittamassa, Vuoksin hallinnoimassa, yhteensä viiden oppilaitoksen (Vuoksi, Jami, Kpedu, Poke ja YrkesAkademin) yhteistyöhankkeessa kehitetään opiskelijoiden ja yrittäjien kanssa turvallisuuskulttuuria luonnonvara-alalle huomioiden erilaiset opiskelijat ja käytännön työn vaihtuvat oppimisympäristöt. Hankkeen tarkoituksena on luoda yhteinen malli työturvallisuuskäytäntöihin ja perehdytykseen ja siten parantaa työturvallisuutta.

Hankkeessa tehdään muun muassa opiskelijakysely oppilaitoksen työympäristön turvallisuudesta. Yrittäjien kanssa kehitetään yhteistä turvallisuuskulttuuria, riskien kartoittamista ja opiskelijoiden perehdyttämistä. Hankkeessa valmistetaan digitaalista opetusmateriaalia kuten videoita ja pelejä yhdessä media- ja luonnonvara-alan opiskelijoiden kanssa. Lisäksi vakiinnutetaan erilaiset turvallisuuskävelyt osaksi oppimista. Materiaalissa huomioidaan erityisesti erilaiset oppijat, kuten erityistä tukea tarvitsevat ja ulkomaalaiset opiskelijat. Hankkeen aikana järjestetään pelastusharjoitus yhteistyössä alueen pelastuslaitoksen kanssa ja turvallisuuteen liittyvä teemapäivä/koulutus jokaisessa JAMIn yksikössä ja päivitetään oppilaitoksen turvallisuusasiakirjoja ja varautumissuunnitelmaa.

Hankkeen kustannusarvio on 103 200 euroa. OPH:n avustus on 75 prosenttia hankkeen kokonaisbudjetista eli 77 400 euroa. Hanketta koordinoi Suupohjan koulutuskuntayhtymä (Vuoksi). Hankkeen toteutusaika on 15.12.2020–30.6.2022.

Vihreä Pilotti – Grön Pilot

OPH:n rahoittamassa, Vuoksin, JAMIn ja YrkesAkademin yhteisessä Vihreä Pilotti -hankkeen tavoitteena on kehittää luonnonvara-alan oppimisympäristöjen kestävää kehitystä Agenda 2030- tavoitteiden mukaisesti toteuttamalla vastuullisen ruokajärjestelmän ja kestävän luonnonvaratalouden pilotointia oppilaitosverkostossa. Oppilaitosten erityisosaaminen tuodaan esille hankkeessa vuorotteluperiaatteella ja hyödynnetään sidosryhmien asiantuntijaosaamista vertaisoppimisen kautta hankkeessa järjestetyissä webinaareissa. Hanketta hallinnoi Vuoksi.

Hankkeen tavoitteisiin vastataan integroimalla kestävän kehityksen ideologia konkreettisemmaksi osaksi luonnonvara-alan toisen asteen koulutusta. Toimintaa kehitetään pilotoimalla opetusympäristöä, jossa oppilaitokset aktivoituvat verkostona tuomalla erityisosaamistaan esille ja kokoamalla verkostojensa kautta asiantuntijoita jakamaan olemassa olevaa osaamistaan. Hankeyhteistyökumppanit ottavat vastuuta omista teemakuukausistaan, jonka aikana kerätään kestävään kehitykseen liittyvää materiaalia, sekä tuodaan niitä esille verkostoissa. Teemakuukauden aikana osatoteuttaja järjestää kaikille avoimen webinaarin, jossa malliopitaan käsiteltävästä aiheesta. Hankkeen tarkoituksena on koota toisen asteen koulutukseen soveltuvaa tietoa hiilineutraalista alkutuotannosta, kestävästä ruoka- ja ympäristökasvatuksesta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 103 500 euroa, josta OPH:lta myönnetty rahoitusosuus on 90 prosenttia (93 150 euroa).

Yhteyshenkilöt ja lisätiedot:

Marjastiina Teixeira, hanketyöntekijä, marjastiina.teixeira@jamin.fi, 040 6300 431

Henna Latvala, koulutusalajohtaja, henna.latvala@jamin.fi, 040 3580 922

Two countries – one environment. Kaksi maata- yksi ympäristö.

Jamin Kurejoki ja Viron Aianduskool toteuttavat Erasmus+ KA210 Pienimuotoiset kumppanuushankkeet (ammatillinen koulutus) – avustuksen kautta yhteisen ympäristöstä huolehtimisen teemaan liittyvän kumppanuushankkeen, joka toteutusaika on 1.3.2022-1.1.2023.

Hankkeen tavoitteena on ympäristön huolehtimisesta opettavien opettajien tutustuminen toisiinsa, yhteisen osaamisen tavoitteiden asettaminen opetuksen osalta ja kokoaminen Ympäristöstä huolehtiminen -teeman alle sekä kolmannen osapuolen etsiminen virtuaaliopetuksen käynnistämiseen liittyvälle jatkohankkeelle.

Tavoitteisiin vastataan järjestämällä vierailumatka Räpinäskoolin edustajille Jamiin ja Jamin Kurejoen edustajille Räpinäskooliin. Vierailujen aikana tutustutaan, asetetaan yhteisiä tavoitteita osaamisen kehittämiselle ympäristöstä huolehtimisen osalta, verkostoidutaan ja toteutetaan työpaja sekä alueellisia yritysvierailuja. Hankerahoituksella korvataan molempien oppilaitosten opettajien työaikaa ja sijaisten palkkaamiskuluja sekä matkustamiskuluja.

Hankkeen budjettisumma on kiinteä 30 000 euroa, joka jaetaan kumppanin Räpinä Aianduskoolin kanssa.

Yhteyshenkilöt ja lisätiedot:

Marjastiina Teixeira, hanketyöntekijä, marjastiina.teixeira@jamin.fi, p. 040 6300 431