Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Organisaatiokaavio
Strategia ja talous »
Kuntayhtymähallitus »
Kuntayhtymävaltuusto »
Tarkastuslautakunta
Hallintosääntö
Hinnasto
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
Palvelut »
Työpaikkaohjaajakoulutus »
Koulutukseen ilmoittautuminen
Hankkeet »
Sidonnaisuusrekisteri
Henkilötietojen käsittely

Etusivu » Jami » Työpaikkaohjaajakoulutus » Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältö » Näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien suunnittelu


Näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien suunnittelu

1. Tutkinnon rakenteen ja koulutuksen järjestämismuotojen tunteminen ja oman ammattialan tutkintojen perusteiden tunteminen

Ammatillisten perustutkintojen valtakunnalliset perusteet:

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/ammatilliset_perustutkinnot

 

Näyttötutkintojen perusteet:

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/nayttotutkintojen_perusteet

 

Tietoja Oppisopimuksesta:

Oppisopimuskoulutus

 

Oppisopimusopiskelijan opas (Satakunnan oppisopimuskeskus):

http://www.winnova.fi/asiakaskuvat/1/oppisopimus/Opas työpaikkakouluttajalle_nettiin.pdf

 

JAMIN tutkintojen sisällöt:

http://www.jamin.fi/hakijalle/tutkinnot/

 

Suomen koulutusjärjestelmä:

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/koulutusjaerjestelmae/liitteet/koulutusjarjestelma.pdf 

 

Ammattiosaamisen näytöt käyttöön:

http://www.oph.fi/download/47377_nayttoopas.pdf

 

2. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu yhteistyössä koulutuksen järjestäjän edustajan kanssa

OPH:n ohjeistusta löytyy Tonet kansiosta: http://www03.edu.fi/aineistot/tonet/

 

Opiskelijan kulloinkin opiskeltavan opintokokonaisuuden sisältökuvaukset löytyvät JAMIN sivustolta: http://www.jamin.fi/hakijalle/tutkinnot/. Ne ovat opiskelijalla mukana hänen tullessaan työssäoppimaan. Työssäoppimisen sisältö ja eteneminen suunnitellaan yhdessä työpaikkaohjaajan, työssäoppijan ja opettajan kanssa työssäoppimisen alkaessa kun opettaja käy työpaikalla.

 

Työssäoppiminen työpaikoilla

Jamin ohjeistus

Työssäoppiminen on työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, joka tukee ammatillisia opintoja (laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98). Se on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua, jonka laajuus on vähintään 20 opintoviikkoa (OPH:n määräys 18.11.98, opetussuunnitelman perusteet). Vastuu työssäoppimisesta on ensisijaisesti koulutuksen järjestäjällä. Työssäoppiminen perustuu aina kirjalliseen sopimukseen oppilaitoksen ja työpaikan välillä. Opiskelija osallistuu myös itse työssäoppimisjaksojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

 

Opiskelija on työssäoppimisjaksojen aikana oikeutettu kaikkiin opintososiaalisiin etuihin. Poikkeustapauksissa työssäoppiminen voi tapahtua työsuhteessa, jolloin opiskelija ei ole oikeutettu näihin etuihin.

 

Työssäoppiminen järjestetään oppilaitoksen ja työelämän yhteistyönä työpaikoilla, todellisissa työtehtävissä. Yhteistyö auttaa oppilaitoksia kartoittamaan työelämän tulevia tarpeita. Yrityksille työssäoppiminen luo mahdollisuuksia vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen ja kehittää omaa henkilöstöään. Opiskelija saa kokemusta työpaikkojen toiminnasta ja pääsee osoittamaan ja kehittämään omia kykyjään.
 
Työpaikalla opiskelijaa ohjaa työpaikan henkilöstöön kuuluva työpaikkaohjaaja. Työssäoppimisessa opiskelija oppii aidoissa työtilanteissa työpaikoilla ammattitaitoisen työntekijän ohjauksessa. Työtehtävien itsenäinen suorittaminen riippuu opintojen vaiheesta ja työtehtävistä, samoin erikoistaitojen, kuten koneiden ja laitteiden käytön oppiminen. Työssäoppimisen tai osan siitä voi suorittaa myös ulkomailla. Oppilaitoksilla on useita yhteistyöoppilaitoksia ja työssäoppimispaikkoja ulkomailla.

Työjaksolla harjoittelu voi helpottaa opiskelijaa löytämään kesätöitä tai valmistumisen jälkeisen työpaikan. Tavoitteena on, että kaikki halukkaat ammatillisen perustutkinnon suorittaneista saavat työtä valmistumisen jälkeen.

Työssäoppimista säätelevät laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta. Työssäoppimisen toteutusta koskevat myös työturvallisuuden, työajan, työsopimuksen, vahingonkorvauksen ja tapaturmavakuutusten sekä opintotuen lait ja asetukset. Työssäoppimista ohjaavat lisäksi työmarkkinoiden keskusjärjestöjen suositukset ja kannanotot sekä alakohtaiset työehtosopimukset.

 

Koulutuksen järjestäjän (JAMI) tehtävät työssäoppimisessa

 

Tehtäviä, jotka on säädetty, määrätty tai ohjeistettu koulutuksen järjestäjän tehtäväksi (laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta, opetussuunnitelmaperuste ja keskusjärjestöjen laatima sopimusmalli)

* Olla yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän kanssa (Lak 630/98)

* Tekee sopimuksen työnantajan kanssa seuraavista asioista:
- osapuolten tehtävät
- opiskelijan ohjauksen ja arvioinnin järjestäminen
- työnantajalle mahdollisesti maksettavat korvaukset
- muista tarpeellisista seikoista
- opintojen tavoitteista ja sisällöistä
- kestosta
- ajoituksesta (Aak 811/98)

 

Em. sopimuksissa otetaan huomioon opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon perusteiden määräykset, tarvittaessa kunkin opiskelijan osalta erikseen (Aak 811/98)

- Tarkistaa, että sopimuksen tekemisen edellytykset ovat koulutustyöpaikalla kunnossa: riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellista työvälineistöä sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa ohjaajaksi (Aak 811/98)

- Ilmoittaa työnantajalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 19 §:n mukaisesta työturvallisuusvastuusta (Aak 811/98)

- Työssäoppimisen arvioinnista päättävät opetuksesta vastaava opettaja ja työnantajan nimeämä henkilö yhdessä (Aak 811/98)

- Vastaa, että työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua (opetussuunnitelmaperuste)

- Laatii työssäoppimisen suunnitelman, josta selviää, miten työssäoppimisen jaksot sijoitetaan koulutukseen, millaisilla työpaikoilla tavoitteet voidaan saavuttaa ja miten ohjaus ja arviointi järjestetään. Suunnitelma tehdään yhteistyössä paikallisten työelämän edustajien kanssa (opetussuunnitelmaperuste)

- Tekee opiskelijalle henkilökohtaisen opetussuunnitelman, jossa määritellään kunkin työssäoppimisjakson tavoitteet, oppimistehtävät, kesto ja ajoitus sekä opiskelija-arvioinnin menettelytavat (opetussuunnitelmaperuste)

- Ellei työssäoppimisen järjestäminen työpaikoilla erittäin painavista syistä ole mahdollista, järjestää työssäoppimisen toteuttamisen oppilaitoksissa (opetussuunnitelmaperuste)

- Valmentaa opiskelijaa työpaikkaa varten ja antaa opiskelijalle mahdollisuuksia hankkia ammattitietoutta työssäoppimisjakson aikanakin (opetussuunnitelmaperuste)

- Järjestää yhdessä opiskelijan kanssa työssäoppimisen paikka (opetussuunnitelmaperuste)

- Ennen työssäoppimisen aloittamista on varmistettava yhdessä työnantajan kanssa, että opiskelija on perehtynyt työhön ja osaa noudattaa työsuojeluohjeita (opetussuunnitelmaperuste)

- Vastaa siitä, että myös opiskelija arvioi omaa kehitystään ja mahdollisuuksiaan oppia työssäoppimisen aikana sekä sitä, miten hän on saavuttanut jaksolle asetetut tavoitteet (opetussuunnitelmaperuste)

- Työssäoppimisen tavoitteet täsmennetään opettajan, työpaikan yhdyshenkilön ja opiskelijan yhteistyönä (sopimusmalli)

- Nimeää yhdysopettajan, joka toimii oppilaitoksen edustajana työssäoppimisen suunnittelussa, järjestämisessä ja valvonnassa (sopimusmalli)

- Avustaa ja opastaa työpaikkaa työssäoppimisen toteuttamisessa sekä
antaa työpaikoille tiedot opiskelijan saamasta opetuksesta ja työvalmiuksista (sopimusmalli)

- Vastaa ja vakuuttaa opiskelijat työssäoppimisen yhteydessä tapaturmavakuutuslain ja opiskelutapaturman korvauksista annetun asetuksen mukaisesti (sopimusmalli)

- Valmentaa opiskelijaa työssäoppimista varten ja huolehtii siitä, että opiskelija on tietoinen velvollisuudesta noudattaa järjestystä sekä työstä ja työturvallisuudesta annettuja ohjauksia ja määräyksiä (sopimusmalli)

- Huolehtii siitä, että opiskelija on tietoinen sopimuksen sisällöstä (sopimusmalli)

- Ilmoittaa työnantajille koulutuksessa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista (sopimusmalli)

- Järjestää erikseen niin sovittaessa nimetyille yhdyshenkilöille/työpaikka-ohjaajille sopivaa koulutusta (sopimusmalli)

 

Opettajan tehtävät työssäoppimisessa

 

Lainsäädäntö, opetussuunnitelmaperusteet ja eri suositukset säätävät tai määräävät koulutuksen järjestäjälle useita työssäoppimiseen liittyviä tehtäviä, jotka opettaja hoitaa käytännössä.

 

Opettaja

(prosessikuvaus)

 

1)sopii työpaikat opiskelijoille jokaista jaksoa varten erikseen,
2) tarkistaa työssäoppimispaikan laadun, joka on säädetty asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta 811/98 (riittävästi tuotanto- ja palvelu-toimintaa, tarpeellinen työvälineistö sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa),
3) selvittää työpaikan työturvallisuusmääräysten noudattamisen, koska jos opiskelija on työssäoppijana työpaikassa, jossa em. määräyksiä ei noudateta, voi mahdollisissa työtapaturmissa osa vastuusta tulla myös opettajalle,
4) laatii opiskelijaa varten henkilökohtaiset opetussuunnitelmat työssäoppimisjaksoja varten; säilytettävä opintojen ajan
5) neuvottelee ja tekee yleissopimukset (lainsäädännössä säädetty kirjallinen sopimus, jonka malli on liitteenä 1, puitesopimus; ja liittenä 2: Opiskelijan sopimus työssäoppimisesta) työpaikkojen kanssa työssäoppimisen toteuttamisesta; säilytettävä opettajan arkistossa oppilaan opintojen ajan. Puitesopimus siihen saakka kunnes jompikumpi osapuoli irtisanoo sen tai lopettaa toimintansa.
6) tekee suunnitelmat opiskelijoiden tehtävistä, jotka työpaikalla on
käytävä läpi,
7) antaa opintojen ohjausta työssäoppimisen aikana,
8) seuraa siellä tapahtuvaa oppimista ja tavoitteiden saavuttamista,
9) arvioi oppimista yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa,
10) pitää ammattitaitoaan ajan tasalla työssäoppimisjaksojen aikana
seuraamalla oppimista eri työpisteissä,
11) antaa palautetta järjestelmän toimivuudesta; palautteet toimitetaan esimiehelle.
12) valmentaa työpaikkoja työssäoppimisjaksojen toteuttamisessa,
13) tiedottaa työpaikkoja opetussuunnitelmista ja tavoitteista sekä
14) tarvittaessa kouluttaa työpaikkakouluttajia.

 

Ohje, jos opiskelijalle ei löydy sopivaa työssäoppimispaikkaa

 

Opetussuunnitelmaperusteissa määrätään, että ellei työssäoppimisen järjestäminen työpaikalla ole mahdollista, se voidaan toteuttaa poikkeustapauksissa oppilaitoksen harjoitusyrityksessä tai vastaavin järjestelyin.

 

Asiakirjojen ja palautteiden arkistointi ja käsittely

 

Arviointiasikirjat käsitellään ja arkistoidaan samojen ohjeiden mukaan kuin on annettu todistuksista ja arvioinneista.

Työpaikoilla saadut palautteet toimitetaan esimiehille, muutoin palautteet niin oppilailta kuin opettajiltakin kerätään webropol-kyselyillä.

Työssäoppimisen suunnitelmat ja sopimukset säilytetään opettajien arkistoissa koko työssäoppimisen ajan.

Asiakirjat tulee merkitä ja säilyttää hyväksyttyjen asiakirjakäytäntöjen mukaisesti.

 

3. Työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyvät dokumentit

Puitesopimus: http://koti.japo.fi/~jaalajar/jamin/puitesopimus_13_3_2014.pdf

 

Opiskelijan sopimus:

http://koti.japo.fi/~jaalajar/jamin/sopimus_opiskelijan_tyossaoppimisesta_13_3_2014.pdf

 

Oppimispäiväkirja: http://koti.japo.fi/~jaalajar/jamin/tyossaoppimispaivakirja.pdf

 

Arviointilomakkeisto:

Arvioinnin tasokuvaukset saat opiskelijalta tai työssäoppimista ohjaavalta opettajalta työssäoppimisjakson alkaessa

Voit tutustua arvioinnin tasokuvauksiin ko. tutkinnon perusteista OPHn ammatillisten tutkintojen perusteet- sivustolla:

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/ammatilliset_perustutkinnot

 

Työssäoppimistodistus: Työssäoppimistodistus (pdf)

 

4. Ammattiosaamisen näyttöjen tai tutkintotilaisuuksien suunnittelu

Näyttösuunnitelmalomake:

Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana tietopaketista saa tietoa näyttöjen suunnitteluun ja arviointiin

http://top.kao.fi/graf/Tyopaikkaohjaaja-opiskelijan-arvioijana.pdf

 

5. Työpaikkaohjaajana kehittyminen

 

 • Työpaikkaohjaajan tehtäviin perehtyminen
 • Pelisäännöistä sopiminen opettajan ja opiskelijan kanssa
 • Sopimusten allekirjoittaminen
 • Opiskelijan työpaikkaan ja työyhteisöön tutustuttaminen
 • Opiskelijan työyhteisön kokonaisuuden hahmottamisen auttaminen
 • Opiskelijan työssäoppimisjakson tavoitteisiin perehtyminen opettajan avustuksella ja tavoitteisiin sopivien tehtävien järjestäminen
 • Työpaikkaohjaajan oman osaamisen arviointi ja reflektointi
 • Vuorovaikutus- ja ohjausmenetelmät, kuinka edetään, kuinka annetaan palautetta ajoissa koko ajan ”matkan varrella”
 • Annan osaamiseni muiden käytettäväksi
 • Opiskelijan osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytössä
 • Vuorovaikutus palautteessa

 

 Työpaikkaohjaajan kehittymisen tueksi:

 

(Osa materiaalista löytyy jo linkkeinä muiden kokonaisuuksien alta, joten eivät ole tässä linkkeinä)

 

 1. Työpaikkaohjaajan koulutus 3 ov. Määräykset ja ohjeet 2012:41, Opetushallitus)
 2. Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana, Tarja Frisk (toim.), Kyriiri Oy, Helsinki 2010
 3. Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana, Heljä Hätönen, Kyriiri Oy, 2010
 4. Arvioinnin opas, Ammatillinen peruskoulutus, Näyttötutkinnot, 2012, Opetushallitus
 5. Hyvä työssäoppimispaikka – itsearviointimalli yrityksille, TAT
 6. Minä työpaikkaohjaajana, TAT
 7. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla, TAT
 8. Työssäoppimisen opas työpaikalle, TAT
 9. Työssäoppimisen prosessi kuntoon, TAT
 10. Verkostoitumalla työssäoppimiseen laatua ja vaikuttavuutta, TAT
 11. http://www.topirkka.fi
 12. https://sites.google.com/site/tpowinnova/
 13. http://yhdessatekemallahanke.wikispaces.com/
 14. http://tyopaikkaohjaaja.wikispaces.com/
 15. https://sites.google.com/site/tpoohjaaja/
 16. http://facebook.com/Osaajana.tyomarkkinoille
 17. Työpaikkaohjaajan osaamiskartta: http://www.oph.fi/download/146332_Tyopaikkaohjaajan_osaamiskartta.pdf

 

 

wsd